2541552228 - 6939895149 info@oikoumeni.gr

10η Biennale Παιδικής Τέχνης

10 Biennale afisa web

10η     BIENNALE

Ξάνθη   2022-2024

Η ΖΩΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟ

 

         Το Μουσείο και η Ακαδημία Παιδικής Τέχνης διοργάνωσαν την 10η  BIENNALE παιδικής ζωγραφικής με μεγάλη επιτυχία! Πρεσβεύοντας την αγάπη, την ειρήνη, τη φιλία και την αλληλεγγύη, μεταξύ των λαών του κόσμου  όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από αυτόν το διαγωνισμό στήνουμε γέφυρες αγάπης και ειρήνης ανάμεσα στους λαούς του κόσμου, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα και την παράδοσή τους.

 

Το θέμα που επιλέξαμε στην 10η Biennale 2022-2024  είναι:

Η ΖΩΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟ

 

Το νερό  αποτελεί πηγή ζωής αλλά και των πολιτισμών της ανθρωπότητας . Οι σημαντικότεροι  πολιτισμοί γεννήθηκαν κοντά στο νερό. Ιδιαίτερα, στη Μεσόγειο το νερό έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των πολιτισµών. Οι δρόµοι των ποταµών και των θαλασσών προμήθευαν στις ανθρώπινες κοινωνίες όχι µόνο νερό για τις καλλιέργειες και µέσα διατροφής, αλλά κι έναν ασφαλή κι εύκολο δρόµο για τις μετακινήσεις, το εµπόριο, τις ανταλλαγές προϊόντων, αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, των λαών, των πολιτισμών!

 Ο Αιγυπτιακός πολιτισµός συνέδεσε τη ζωή του µε τον ποταµό Νείλο, ο πολιτισµός της Μεσοποταμίας µε τον Τίγρη και τον Ευφράτη, στην Λατινική Αμερική έχουμε τον μεγάλο πνεύμονα της Γής τον Αμαζόνιο  ο Ελληνικός πολιτισµός αναπτύχτηκε  στα πλούσια παράλια  του Αιγαίου  και της Μεσογείου.

 Η ιστορία  του νερού στην Ελληνική μυθολογία, επηρεάστηκε άμεσα από τα  ποτάμια τα οποία παρουσιάζονταν ως Θεοί!

 Όπως λέει ο Ελληνικός μύθος ο Ωκεανός, ήταν ο τεράστιος ποταµός που έρεε  γύρω από τη Γη, χωρίς εκβολές και πηγές.

Ο Αχελώος ήταν ο πιο μεγαλοπρεπής από τους ποταµούς -γιους του Ωκεανού και είχε την ικανότητα να μεταμορφώνεται άλλοτε σε δράκο κι άλλοτε σε ταύρο.

 Το νερό αρκετές φορές συνδέθηκε και µε το φόβο! Γι’ αυτό, η θάλασσα και ο αγριεμένος ποταµός οδηγούσε τους ανθρώπους στο να εξευμενίζουν τους θεούς, για να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους.

 Ο κατακλυσµός των νερών περιγράφεται, πολύ συχνά στη μυθολογία. Σημαντικό μέρος του πλανήτη μας  είναι και οι Παγετώνες στους πόλους της Γης,  που γράφουν και αυτοί ένα μεγάλο μέρος στην ιστορία της ανθρωπότητας και στις κλιματικές αλλαγές.

Τα παιδιά  ζωγράφισαν   για την 10η Biennale, εικόνες μοναδικές από την πατρίδα τους,  μέσα από τον δικό τους πολιτισμό, την μυθολογία, τα παραμύθια  και την ιστορία που έχουν σχέση με το νερό στην χώρα τους.

Η αξία του νερού είναι πολύ μεγάλη για τον άνθρωπο, μέσα από τα υπέροχα έργα τα παιδιά μας δίνουν με την τέχνη το δικό τους παρόν.

Το ψηφιακό μουσείο της 10ης Biennale:
https://www.artsteps.com/view/6395d4b1916871cc2aa2e8b0 ,
με την επιμέλεια την Λίτας Μαυρογένη  και την εκτέλεση της ψηφιακής εφαρμογής από την κ. Μανταλένα  Μπόσνιακ – Μελισσσουργάκη  μας δίνει την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ψηφιακή έκθεση Παιδικής ζωγραφικής της 10ης BIENNALE  όπου μπορούμε να θαυμάσουμε έργα μοναδικής ομορφιά και δυνατού εικαστικού λόγου.

Η Κύπρος είναι η βραβευμένη χώρα για την μεγάλη και άριστη συμμετοχή της στην 10η Biennale.

Θερμά συγχαρητήρια !!!

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους και στους μικρούς μας ζωγράφους !!!

Η Πρόεδρος της Ακαδημίας Παιδικής Τέχνης

Λίτα Μαυρογένη

10th BIENNALE Xanthi 2022-2024 LIFE IN A DROP OF WATER

The Museum and the Academy of Children’s Art organized the 10th BIENNALE of children’s painting with great success! Advocating love, peace, friendship and solidarity among the peoples of the world over the years, through this competition we build bridges of love and peace between the peoples of the world, respecting their uniqueness and tradition.

The theme we have chosen for the 10th Biennale 2022-2024 is:

LIFE IN A DROP OF WATER

Water is a source of life but also of human civilizations. The most important civilizations were born near water. In particular, in the Mediterranean, water played an important role in shaping civilizations. The routes of rivers and seas supplied human societies not only with water for crops and food, but also with a safe and easy route for movement, trade, exchange of products, but also communication between people, peoples, of cultures!

  The Egyptian civilization connected its life with the river Nile, the civilization of Mesopotamia with the Tigris and the Euphrates, in Latin America we have the great lung of the Earth, the Amazon, the Greek civilization developed on the rich shores of the Aegean and the Mediterranean.

  The history of water in Greek mythology was directly influenced by the rivers which were presented as Gods!

  As the Greek myth says the Ocean, it was the huge river that flowed around the Earth, without mouths or sources.

Achelous was the most majestic of the river-sons of the Ocean and had the ability to transform sometimes into a dragon and sometimes into a bull.

  Water was often associated with fear! Therefore, the sea and the raging river led people to appease the gods, to face their fears.

  The deluge of waters is described very often in mythology. Glaciers at the Earth’s poles are also an important part of our planet, which also play a large part in the history of humanity and climate change.

The children painted for the 10th Biennale, unique images from their homeland, through their own culture, mythology, fairy tales and history related to water in their country.

The value of water is very great for humans, through the wonderful works the children give us their own present with art.

The digital museum of the 10th Biennale
https://www.artsteps.com/view/6395d4b1916871cc2aa2e8b0 ,
curated by Lita Mavrogenis and the execution of the digital application by Ms. Madalena Bosniak-Melisssourgakis gives us the opportunity to browse the digital exhibition of Children paintings of the 10th BIENNALE where we can admire works of unique beauty and strong visual language.

Cyprus is the awarded country for its large and excellent participation in the 10th Biennale.

Congratulations !!!

 A big thank you to all the teachers and our little painters!!!

The President of the Children’s Art Academy

Lita Mavrogeni

 

Ευχαριστίες συνεργατών 10η Biennale

Η 10 Biennale  έκλεισε με μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς συμμετοχής  όσο και από ποιότητα έργων. Η ανταπόκριση των  παιδιών ήταν άμεση στις απαιτήσεις του θέματος “Η ΖΩΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟ”.

Η απόσταση και ο covet δεν στάθηκαν εμπόδιο τόσο στην ενημέρωση των χωρών όσο και τις συνεργασίες σχετικά με την διοργάνωση.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς  τα μέλη μας  κ.Carmen Rodrikes , κ. Ruhsan Gultekin, κ. Μαρίνα Κόρακα,   κ. Νίκη Λιβεριάδου για την προσφορά  τους στην ενημέρωση και την καταγραφή των έργων.

 Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την κ. Μανταλένα Βόσνιακ  Μελισσουργάκη  για  όλη την γραφιστική δουλεία που έχει κάνει  για μια ακόμη χρονιά έκανε το ψηφιακό  μουσείο ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ όπου παρουσιάζονται τα έργα της 10ης  Biennale.

Η εφαρμογή που σας στέλνω δίνει την δυνατότητα να επισκεφτείτε και να θαυμάσετε τα υπέροχα έργα από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού!

 https://www.artsteps.com/view/6395d4b1916871cc2aa2e8b0

Η Πρόεδρος

Λίτα Μαυρογένη


The 10th Biennale closed with great success both in terms of participation and quality of works. The children’s response was immediate to the demands of the subject

LIFE IN A DROP OF WATER.

The distance and the covet did not stand in the way of informing the countries and the collaborations regarding the organization.

I want to thank from the bottom of my heart our members Mr. Carmen Rodrikes, Mr. Ruhsan Gultekin, Mrs. Marina Korakas, Mr. Niki Liveriadou for their contribution in updating and recording the projects.

  I especially want to thank Ms. Madalena Vosniak Melissourgakis for all the graphic work she has done for yet another year in the digital museum OIKOUMENI where the works of the 10th Biennale are presented.

The application I am sending you allows you to visit and admire the wonderful works from Greece and foreign countries!

  https://www.artsteps.com/view/6395d4b1916871cc2aa2e8b0

The president

Lita Mavrogeni

Βραβεία

Δείτε τους νικητές της 10ης Biennale

Έργα από την 10η Biennale

Δείτε όλα τα έργα

στο ψηφιακό μουσείο της 10ης Biennale